Tag: ต่อ work permit

ต่อ work permit

การต่อ work permit คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้างการต่อ work permit คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

เมื่อต้องไปทำงานที่ต่างประเทศ สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตในการทำงาน ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะมีวันหมดอายุ และต้องต่อเรื่อย ๆ ไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไป อย่างคนที่ไปทำงานต่างประเทศ เมื่อใบอนุญาตทำงานหมดอายุ จะต้องทำการ ต่อwork permit ทันที เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักเกี่ยวกับรูปแบบของการต่อใบอนุญาตทำงาน ในรูปแบบใหม่ ว่าดีอย่างไร  รูปแบบการต่อ work permit แบบใหม่ สะดวกยิ่งขึ้น  แต่ก่อนเมื่อต้องไปต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม และต้องไปเดินเอกสารเองทั้งหมด ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน